Upp

You are here

Termer och villkor

Uppdaterad kl. 13.00 GMT den 8 april 2013

 

FÖLJANDE TERMER OCH VILLKOR ("TERMERNA OCH VILLKOREN" OCH/ELLER "ÖVERRENSKOMMELSEN") STYR DIN ANVÄNDNING AV ALL SLOTS KASINO OCH ALL SLOTS MOBILA KASINO (INDIVIDUELLT, ETT "KASINO"; TILLSAMMANS "KASINON"). GENOM ATT ANVÄNDA NÅGOT AV KASINONA GODTAR DU FÖLJANDE BESTÄMMELSER. DET ÄR VIKTIGT ATT DU BEKANTAR DIG MED VILLKOREN I DETTA DOKUMENT INNAN DU ANVÄNDER NÅGOT AV KASINONA. DU GÅR UTTRYCKLIGEN MED PÅ, OCH GARANTERAR, ATT DU INTE KOMMER ATT ÖPPNA, ANVÄNDA ELLER ÅTERANVÄNDA ETT KONTO I NÅGOT KASINO, OCH INTE HELLER DELTAGA I NÅGOT KASINO PÅ NÅGOT SÄTT, OCH INTE HELLER ACCEPTERA NÅGRA PRISER ELLER VINSTER FRÅN NÅGOT KASINO OM DU INTE FÖRSTÅR OCH GÅR MED PÅ ATT BLI AVTALSPART, OCH ATT UPPFYLLA ALLA TERMER OCH VILLKOR SOM SPECIFICERAS NEDAN. OM DU INTE GÅR MED PÅ ATT VARA BUNDEN AV (ELLER INTE KAN UPPFYLLA) ALLA TERMERNA OCH VILLKOREN NEDAN, SKA DU INTE KRYSSA FÖR RUTAN “I AGREE” NEDAN, OCH DU SKA DÅ INTE SLUTFÖRA REGISTRERINGSPROCESSEN ELLER FÖRSÖKA ANVÄNDA NÅGOT AV KASINONA PÅ NÅGOT SÄTT. FÖR SYFTET MED DESSA TERMER OCH VILLKOR REFERERAR “VI/OSS/VÅRT/FÖRETAG” TILL DIGIMEDIA LTD. (TILLSAMMANS, "DIGIMEDIA"), ETT MALTA-BASERAT FJÄRRSPELSBOLAG, OCH “DU” REFERERAR TILL DEN TILLTÄNKTA SPELAREN I KASINONA, SOM INDIKERAR SIN MEDGIVANDE/FÖRKASTANDE AV DESSA TERMER OCH VILLKOR NEDAN. UPPHOVSRÄTTSLIGA LAGAR OCH INTERNATIONELLA UPPHOVSRÄTTSLIGA AVTAL, SÅVÄL SOM LAGAR OCH AVTAL GÄLLANDE IIMMATERIELLA RÄTTIGHETER, SKYDDAR KASINONA.

 

OBSERVERA

 

1.1 Vi reserverar oss uttryckligen rätten att ändra, utöka, komplettera eller modifiera dessa termer och villkor, när som helst och utan föregående meddelande. De modifierade termerna och villkoren kommer att läggas ut och göras tillgängliga i vart och ett av kasinona. Du är ansvarig för att regelbundet gå igenom dessa termer och villkor och granska de eventuella ändringarna och tilläggen. De reviderade termerna och villkoren träder i kraft omedelbart efter att de lagts ut på nätet. 1.2 Om du inte går med på att vara bunden av (eller inte kan uppfylla) dessa termer och villkor, och dess tillägg, är ditt enda alternativ att sluta använda kasinona. Du kommer att anses ha accepterat dessa termer och villkor, och dess tillägg, om du fortsätter att använda ett eller flera av kasinona efter att ett sådant tillägg har blivit gällande.

 

DELTAGANDE

 

2.1 ANVÄNDNING AV KASINONA ÄR DITT EGET FRIA VAL, NÅGOT DU SJÄLV VILL OCH GÖRS PÅ DIN RISK. Du inser att spel i kasinona utsätter dig för vissa grundläggande risker, inklusive risken att förlora pengar.
2.2 SPEL I KASINONA KAN VARA OLAGLIGT I VISSA RÄTTSORDNINGAR UNDER VISSA OMSTÄNDIGHETER, OCH I ANDRA RÄTTSORDNINGAR KAN DET VARA HELT OLAGLIGT. VAR VÄNLIG OCH VERIFIERA VAD LAGEN SÄGER I DIN RÄTTSORDNING INNAN DU REGISTRERAR DIG I OCH/ELLER ANVÄNDER ETT KASINO PÅ NÅGOT SÄTT. Du är ensamt ansvarig för att säkerställa om det är lagligt i din rättsordning att spela på något av spelen i kasinona. Genom att satsa riktiga pengar så meddelar du oss uttryckligen, och garanterar oss, att det är lagligt för dig att göra det enligt lagarna som gäller där du bor. Vi garanterar inte att det är lagligt att deltaga i kasinon enligt lagarna i den rättsordning du lyder under. Vi har inte för avsikt att göra det möjligt för dig att överträda tillämpliga lagar, och vi är inte ansvariga om du skulle använda kasinona på ett olagligt eller icke auktoriserat sätt. VAR VÄNLIG OCH RÅDFRÅGA JURIDISK EXPERTIS I DEN AKTUELLA RÄTTSORDNINGEN OM DU HYSER NÅGRA SOM HELST TVIVEL PÅ DET ÄR LAGLIGT FÖR DIG ATT ANVÄNDA AV NÅGOT AV KASINONA, ENLIGT DE LAGAR SOM GÄLLER FÖR DIG.
2.3 Endast personer som är 18 år eller äldre, eller som har uppnått myndighetsåldern enligt lagarna i den för honom/henne tillämpliga rättsordningen, den högre av dessa åldrar, är tillåten att delta i ett kasino och/eller att ladda ned någon som helst mjukvara ansluten därtill genom en dator eller annan anordning. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ombe dig att uppvisa intyg på din identitet och ålder som ett villkor för fortsatt deltagande i kasinot. Vi kan komma att annullera en användares konto och utestänga honom/henne från användningen av ett kasino om åldersintyg inte tillhandahålles, eller om vi misstänker att en spelare som spelar och/eller använder ett kasinon på något sätt är minderårig.
2.4 Allt spelande som utförs av en icke-berättigad person, definierad skönsmässigt av oss enligt bestämmelserna i denna överenskommelse, skall anses som ogiltigt, inklusive eventuella vinster som vunnits av en icke-berättigad person.
2.5 Ingen funktionär, direktör, anställd, konsult eller ombud för företaget eller något av dess dotterbolag, leverantörer eller försäljare, är tillåtna att använda något av kasinona direkt eller indirekt, för personlig användning och nöje. Denna begränsning gäller även för släktingar till sådana personer. För tillämpningen av detta avtal inkluderar termen "släkting”, (uppräkningen är ej uttömmande), alla makar, partners, föräldrar, barn eller syskon.
2.6 All Slots Casinos (ALL SLOTS CASINO AND ALL SLOTS MOBILE CASINO) accepterar inte spelare bosatta i Israel, USA, Turkiet, Sydafrika, Italien, Danmark, Frankrike, Spanien, Bulgarien och Belgien

 

LAGENLIGHET OCH REGLER FÖR SPEL

 

3.1 All Slots Casino är auktoriserad av Maltas Lotteri- och Spelkommission.
3.2 Utöver dessa termer och villkor förbehåller sig företaget rätten att införa vissa regler för spelet, som då blir gällande och bindande också för dig och ditt deltagande i något av kasinona. Du går härmed med på att bli bunden av sådana ytterligare regler för spelet, som vore de specifikt inkorporerade i dessa termer och villkor.
3.3 Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller vägra satsning, insats eller annat spel som har gjorts av dig eller via ditt konto av någon anledning.

 

SPELARGARANTIER

 

4.1 Med hänsyn till de rättigheter du har att använda kasinona, så försäkrar du uttryckligen, garanterar och accepterar att:
4.1.1 det är ditt eget ansvar, före användning av ett kasino, att förstå de tillämpliga lagarna i din rättsordning, vad gäller en spelares tillstånd att använda online-spel inom din rättsordning;
4.1.2 du har verifierat att det är fullständigt lagligt för dig att använda online-spel i din rättsordning, och specifikt något av kasinona, och att det inte finns några legala eller andra begränsningar som skulle kunna förhindra eller förbjuda dig att delta i kasinona;
4.1.3 du är “vuxen” och har uppnått minst åldern 18 år, och/eller myndighetsåldern som gäller i din rättsordning. Du är psykiskt frisk och kan ta ansvar för dina handlingar;
4.1.4 du har tillhandahållit oss personlig information som är giltig, korrekt, aktuell och fullständig i alla avseenden, och du accepterar att via e-post snabbt underrätta oss om eventuella ändringar i din personliga information;
4.1.5 du är den verkliga och lagliga ägaren av de pengar som du sätter in på, och spelar för i, kasinona och/eller så är du helt och fullt auktoriserad att använda sådana pengar i kasinona;
4.1.6 du kommer inte att sätta in eller satsa några pengar i kasinona som på något sätt härrör från illegala aktiviteter, inklusive sådana som beskrivs i Avdelning VIII nedan;
4.1.7 du kommer att betala alla pengar som du är skyldig kasinona i vilka du har spelat. Vidare kommer du inte att kräva tillbaka, motsätta dig, reversera eller vägra sådana betalningar;
4.1.8 du är fullt medveten om att det finns en risk att förlora pengar vid kasinospel, och du är helt ansvarig för alla sådana förluster. Du accepterar användande av kasinona är ditt eget val, görs helt på eget bevåg och på din egen risk;
4.1.9 du accepterar att du genom att registrera dig, spela och använda ett kasino, är skyldig tillhandahålla oss viss personlig information om dig själv (inklusive information om din betalningsmetod). Vi förbehåller oss rätten att avslöja en del av denna information till tredje part, inklusive behöriga brottsbekämpande organ om vi upptäcker eller misstänker illegal aktivitet på ditt konto. Du ger härmed ditt samtycke till denna bestämmelse och till villkoren i vår konfidentialitetspolicy.
4.1.10 du är själv helt ansvarig för att, gentemot alla relevanta myndigheter (statliga myndigheter, skattemyndigheter eller andra myndigheter), spara information och redovisa den, samt för att betala skatter eller andra avgifter som ska betalas på spelvinster;
4.1.11 Du är själv helt ansvarig för alla telekommunikationsenheter, nätverk, GPRS, Internet-tjänster och andra samtycken och tillstånd som krävs i samband med din användning av ett kasino, och:
4.1.12 du tycker inte att kasinona och/eller våra kampanjer och annat material på något sätt är stötande, opassande, oanständiga, eller obscena.

 

REGISTRERING, ANVÄNDAR-ID OCH LÖSENORD

 

5.1 Innan du laddar ner och installerar kasinomjukvaran på din dator eller annan enhet måste du registrera ett konto. Du måste fullfölja registreringsprocessen genom att tillhandahålla oss aktuell, fullständig och korrekt information, där detta begärs i det tillämpliga registreringsformuläret. Du får sedan välja en användar-ID (user ID) och ett lösenord (password). Vid registreringen får du ett kasinokontonummer och du blir ombedd att ange en hemlig PIN-kod.
5.2 Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för ditt kasinokontonummer och PIN-kod. Vi är inte ansvariga för någon tredje parts åtkomst till ditt konto, och du är ansvarig för samtliga aktiviteter som utförs genom ditt konto, oavsett om dessa verkligen eller uttryckligen, har auktoriserats av dig eller inte. Du kan komma att bli ansvarig för förluster som vi eller någon annan part gjort p.g.a. att någon annan har använt ditt kasinokontonummer eller lösenord. Om du delar med dig eller sprider ditt kasinokontonummer och/eller PIN-kod kan detta resultera i att vi avslutar ditt konto, och även drar in din rätt att spela i, eller använda, våra kasinon, utan någon återbetalning av pengar som finns på ditt konto (utöver eventuella andra kostnader som har förorsakats oss baserade på den otillåtna användningen). Vi kommer inte att vara ansvariga för några förluster eller skador som hänför sig till att du inte uppfyllt dessa villkor, och alla transaktioner där ditt kasinokontonummer och PIN-kod korrekt angetts kommer att betraktas som giltiga, oavsett om de har auktoriserats av dig eller inte.
5.3 Du accepterar att omedelbart informera oss om all icke-auktoriserad användning av ditt kasinokontonummer och PIN-kod, eller någon annan typ av säkerhetsöverträdelse.
5.4 Alla som ansöker om ett konto kan komma att få en e-post skickad till den uppgivna adressen, i vilken man blir ombedd att aktivera sitt konto. Alla konton kan komma att aktiveras genom denna adress. Om inte aktiveringen slutförs förbehåller sig allslotscasino.com rätten att stoppa all aktivitet på kontot tills kontodetaljer bekräftats.
5.5 Du kan alltid ha bara ett konto, som du registrerar dig för genom att använda ditt eget, korrekta namn. Du får inte komma åt ett kasino med hjälp av en annan persons konto. Skulle du försöka öppna mer än ett konto under ditt eget namn, eller under något annat namn, eller försöka komma åt ett kasino genom någon annan persons konto, så förbehåller vi oss rätten att omedelbart stänga alla dina konton och spärra dig från framtida användning av kasinona.
5.6 Om du använder ett kredit- eller kontokort, MÅSTE kortinnehavarens namn överensstämma med det namn som använts vid registreringen på hemsidan. Om detta inte skulle vara fallet spärras kontot. När ett konto spärras bör kunden ta kontakt med vår kundtjänst för detaljerna kring vårt kontrollförfarande.
5.7 Uttag genom banköverföring eller check kan bara göras i det namn som används vid registreringen på hemsidan. Har kredit- eller kontokort använts för att sätta in medel på kontot måste namnet överensstämma med namnet registrerat på kortet.


 

UTESLUTNING, AVSTÄNGNING OCH UPPSÄGNING

 

6.1 Vi kan när som helst vägra att registrera dig som spelare i ett eller alla av våra kasinon. Vi kan också välja att avregistrera, utesluta eller stänga av dig som spelare i ett kasino, av vilken anledning som helst men också utan anledning.
6.2 Du medger att vi inte har någon som helst skyldighet att meddela dig i förväg om vårt beslut att vägra acceptera dig som, avregistrera, utesluta eller stänga av dig som spelare, och inte heller är vi skyldiga att ge dig något skäl för ett sådant beslut.
6.3 Om vi avregistrerar, utesluter eller stänger av dig från ett kasino, skall vi ha obegränsad rättighet att:
6.3.1 hålla inne betalningar till dig av omtvistade pengar, oavsett om dessa pengar utgörs av insättningar, återbetalningar, bonusar, gratispengar, kasinokrediter, utbetalningar eller liknande;
6.3.2 utesluta dig från andra kasinon som ingår i Jackpot Factory-gruppens kasinon;
6.3.3 fastställa de specifika villkor som du måste uppfylla för att tillåtas använda kasinot igen (och ditt konto, om tillämpligt); och
6.3.4 lämna information om dig till rättsvårdande myndigheter (om anledningen för en sådan uppsägning, avregistrering, uteslutning eller avstängning var bedrägeri eller någon annan form av olagligt beteende), till inkassoföretag och/eller gruppinterna kasinodatabaser. Du godkänner härmed att vi kan göra detta skönsmässigt.
6.4 Vad gäller en misstänkt eller bedräglig betalning, inklusive användning av stulna kreditkort, eller någon annan bedräglig aktivitet (inklusive återdebitering, "chargeback" eller andra omvända betalningar), förbehåller vi oss rätten att spärra en användares konto, reversera eventuella utbetalningar som gjorts och återta eventuella vinster. Vi skall ha rätt att informera alla relevanta myndigheter eller organ (inklusive kreditupplysningsföretag) om allt betalningsbedrägeri eller annan olaglig aktivitet, och vi kan komma att anlita inkassoföretag för att återvinna betalningar. Vi skall dock under inga villkor vara ansvariga för eventuell obehörig användning av kreditkort, oavsett om kreditkorten hade rapporterats som stulna eller inte.

 

VILANDE KONTON

 

7.1 Ditt konto kommer att betraktas som vilande om det inte har använts under en period av 12 efter varandra följande månader. Det kommer då att påföras en €20 årlig underhållsavgift.
7.2 Om alla rimliga försök från kasinots sida att kontakta en spelare misslyckas, och kontot förblir inaktivt under en period av 30 månader, kommer kontot att betraktas som övergivet och eventuellt kvarstående saldo kommer att överföras till Lotteri- och Spelmyndigheten i Malta
7.3 Du accepterar att pengar på ditt konto inte kommer att uppbära ränta.
7.4 Bonuskrediter som du inte har spelat för inom 30 dagar efter att du har fått dem kommer att betraktas som utgångna och kommer att tas bort.
7.5 Oinlösta lojalitetspoäng kommer att förfalla efter 90 dagar.

 

PENNINGTVÄTT OCH ANNAN FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

 

8.1 Enligt lagen i nästan alla rättsordningar med strikt lagstiftning om penningtvätt, måste vi rapportera till federala eller lokala myndigheter inom dess jurisdiktion om vi vet, misstänker eller har anledning att misstänka, att någon av dina transaktioner t. ex. (i) inbegriper pengar som härrör från illegala aktiviteter, (ii) är avsedda att dölja pengar från illegala aktiviteter, eller (iii) inbegriper användningen av ett kasino för att genomföra kriminella aktiviteter.
8.2 För att hjälpa till med att förhindra penningtvätt kommer inte kontanter att accepteras för insättning på något konto i något kasino, och inga stora eller exceptionella uttag, vare sig individuellt eller kumulativt, kommer att kunna göras, såvida inte kopior, bestyrkta av notarius publicus, av åtminstone två (2) av de följande dokumenten tillhandahålls:
8.2.1 det senaste kontoutdraget från den bank från vilken dina satsningar/insättningar kom;
8.2.2 ett körkort; eller
8.2.3 ett aktuellt och giltigt pass.
8.3 Det högsta totala värde en spelare kan ta ut per vecka (från 00:01 GMT på en tisdag, t.o.m. 23:59 GMT påföljande måndag) är 4000 krediter. För kunder som spelar i svenska eller norska kronor gäller maximala uttagsvärdet 20 000 kr per vecka. Resterande belopp kommer att återföras till spelarens konto tills dess att spelaren kan göra ytterligare uttag. Denna klausul kommer att tillämpas skönsmässigt av kasinot.
8.4 Begäran om uttag på casinot behandlas måndag till fredag, efter en 48-timmars vänteperiod. Alla insättningar som görs medan ett uttagsförfarande är pågående kommer att omfattas av en handläggningsavgift på 5 %. Om insättningen är mer än 200 % av uttaget under behandling kommer ingen avgift att påföras.
8.5 Pengar, lojalitetspoäng och/eller kasinokrediter kan endast överföras mellan kasinokonton registrerade av samma spelare och i samma valuta. Överföringar till tredje part är inte tillåtna under några omständigheter.
8.6 Alla stora eller ovanliga begäran om att överföra pengar, lojalitetspoäng och/eller kasinokrediter mellan en spelares olika konton är underställda granskning och godkännande av kasinots ledning.
8.7 Vi har utvecklat och använder sofistikerad patentskyddad teknologi för att leta reda på och identifiera användare som använder kasinona på bedrägliga eller olagliga sätt. Du får inte ta dig in i, skaffa dig tillgång till eller försöka ta dig in i eller få tillgång till andras konton, eller på annat sätt kringgå våra säkerhetsåtgärder. Om vi, helt skönsmässigt, är av uppfattningen att du bryter mot denna klausul förbehåller vi oss rätten att avsluta din åtkomst till alla våra kasinon omedelbart och/eller spärra ditt konto, och vi kan då komma att informera berörda tredje parter om din överträdelse.
8.8 Du tillåts inte att använda någon mjukvara som, enligt vår uppfattning, är utrustad med artificiell intelligens ("AI-mjukvara"), i samband med din användning av något kasino. Vi granskar ständigt användningen av vart och ett av våra kasinon för att upptäcka användning av AI-mjukvara. Om vi bedömer att sådan mjukvara har använts förbehåller vi oss rätten att vidta de åtgärder vi bedömer lämpliga, inklusive att omedelbart spärra din åtkomst av alla kasinona eller avsluta ditt konto och beslagta alla pengar som finns på detta konto.


 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 

9.1 I enlighet med reglerna i dessa termer och villkor så ger vi dig härmed en återkallelig, icke-exklusiv, icke överförbar begränsad rätt och licens att använda kasinona, samt deras underliggande mjukvara, vilka alla utgör vår eller våra licenstagares egna och exklusiva immateriella rättigheter.
9.2 Du medger och samtycker till att alla patent, upphovsrätter, varumärken och annan immateriell egendom i, och till, allt det material och de funktioner som tillhandahålls som en del av kasinona, för alltid skall fortsätta tillhöra oss eller våra licenstagare. Du tillåts använda detta material enbart när detta uttryckligen godkänts av oss eller våra licenstagare.
9.3 Under inga omständigheter får du kopiera det material som ingår i ett kasino till någon dator, nätverksserver eller annan plats för reproduktion eller distribution. Du får inte under några omständigheter bakåtkompilera, avkompilera, plocka isär eller på annat sätt försöka knäcka den mjukvarokällkod som ligger till grund för kasinona. Vidare så får du inte överföra, publicera, visa, sprida, kommersiellt exploatera, manipulera, ändra eller skapa bearbetade arbeten som bygger på kasinona. Dessa begränsningar gäller även för alla uppdateringar, rättelser och senare versioner av ett kasino som du fått tillgång till.
9.4 Termerna "All Slots Casino" och alla andra varumärken, varumärken för tjänster och/eller varunamn (tillsammans kallade “märkena”) som används i samband med kasinona är varumärken, varumärken för tjänster och/eller varunamn som tillhör företaget, eller något av dess koncernföretag eller dess licenstagare, och dessa organisationer förbehåller sig alla rättigheter till dessa märken. Vidare tillhör allt annat innehåll i kasinona, inklusive (uppräkningen är ej uttömmande), mjukvaran, bilderna, grafiken, texten, fotografierna, animeringarna, videorna, musiken och ljudet (sammantaget kallat “hemsidans innehåll”), oss eller något av koncernföretagen eller någon av våra licenstagare, och de är skyddade av tillämpliga upphovsrättslig och/eller andra immateriella rättigheter. Du accepterar härmed att du genom att använda ett kasino inte får några rättigheter till märkena eller hemsidans innehåll och att du inte får använda märkena eller hemsidans innehåll på något sätt som inte tillåts här utan att på förhand ha erhållit skriftligt tillstånd från oss.
9.5 Du går med på att du inte kommer att använda något av kasinona på något sätt som: (i) kränker eller missbrukar, eller kan resultera i kränkning eller missbruk av, våra immateriella rättigheter; (ii) är stötande eller kränkande för oss eller för någon annan spelare/användare; (iii) komprometterar eller kan kompromettera stabiliteten, integriteten eller tillgängligheten hos kasinona eller det nätverk som de ligger på; eller (iv) som kringgår eller kan kringgå någon säkerhetsfunktion eller någon betalningsmetod som används av något av kasinona; eller (v) som stör någon annan parts användning av kasinona.


 

MARKNADSFÖRINGSKAMPANJER OCH REKLAM

 

10.1 Om du, när du spelar i ett kasino, vinner en summa pengar, eller något annat pris från oss, som vi helt skönsmässigt bedömer vara värt att använda oss av i reklamsammanhang, så ger du oss rätten att använda ditt förnamn i eventuella pressreleaser och/eller promotionsmaterial, och du går med på att göra dig själv rimligt tillgänglig för eventuella evenemang som anordnas av kasinot, för vilka kasinot betalar alla kostnader och utgifter.
10.2 Du är införstådd med att vi ibland kommer att anordna vissa marknadsföringskampanjer och tävlingar i kasinona. Dessa kampanjer och tävlingar kommer troligen att ha andra termer, villkor och regler som är specifika för just dem. Föreliggande termer och villkor skall dock också gälla för alla sådana promotioner eller tävlingar. I händelse av en konflikt mellan dessa termer och villkor och de specifika reglerna för promotionen eller tävlingen skall promotionens eller tävlingens specifika regler gälla, men endast vad gäller konflikten och inte på något annat sätt.
10.3 För den händelse att vi tror att en användare missbrukar, eller försöker missbruka, en bonus eller annat kampanjerbjudande, eller tros komma att dra fördel av en av våra spel-policies genom att missbruka den eller använda den i bristande god tro, kan vi helt skönsmässigt neka, hålla inne, eller ta ifrån användaren alla bonusar eller kampanjerbjudanden, eller upphäva en policy för denne specifike användaren, antingen temporärt eller permanent, eller avbryta användarens tillgång till kasinona och/eller spärra användarens konto.
10.4 Användare bosatta i Japan och Rumänien har inte rätt att erhålla bonusar av något slag i kasinot. Skulle en bonus bli tillerkänd en användare från något av dessa länder av misstag, förbehåller sig kasinot rätten att återkalla denna bonus från spelaren.


 

GARANTI

 

11.1 ALLA TJÄNSTER, FUNKTIONER OCH TILLÄMPNINGAR SOM GÖRS TILLGÄNGLIGA FÖR DIG, INKLUSIVE KASINONA SJÄLVA, TILLHANDAHÅLLS "SOM DE ÄR". DIGIMEDIA, OCH DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, OMBUD, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER AV NÄTVERKSTJÄNSTER, PARTNERS ELLER ANSTÄLLDA, LÄMNAR INGA GARANTIER TILL DIG ELLER NÅGON ANNAN PERSON ELLER ENHET, OAVSETT OM DET ÄR UTTRYCKLIGEN, UNDERFÖRSTÅTT ELLER LAGSTADGAT, VAD GÄLLER BESKRIVNING, KVALITET, TITEL, NONINFRINGEMENT, SÄLJBARHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGON SPECIELL ANVÄNDNING ELLER NÅGOT SPECIFIKT SYFTE, VAD GÄLLER NÅGOT AV KASINONA, ELLER VAD GÄLLER ALLT ANNAT MATERIAL. ALLA SÅDANA GARANTIER EXKLUDERAS OCH FÖRNEKAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN. DU TAR PÅ DIG DET TOTALA ANSVARET OCH RISKEN VAD GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV KASINONA.
11.2 Varken DIGIMEDIA eller dess moderbolag eller något av dess dotterbolag, ombud, leverantörer av nätverkstjänster, partners, representanter eller anställda, garanterar att kasinona kommer att vara fria från virus eller annan kod som är smittsam eller destruktiv. Du är ansvarig för att implementera och underhålla tillräckliga rutiner för att säkerställa dina särskilda krav på korrekthet för datainmatning och utmatning. Du är också ansvarig för att skydda dig från sådana virus eller annan kod som kan vara smittsam eller förstöra din mobiltelefon, system eller data.
11.3 Varken DIGIMEDIA eller dess moderbolag eller dotterbolag, ombud, leverantörer av nätverkstjänster, partners, representanter eller anställda, garanterar att kasinona är felfria eller att de kommer att köras utan paketförluster eller avbrott, och inte heller garanterar DIGIMEDIA någon anslutning eller överföring över Internet.
11.4 För den händelse att ett kasinosystem skulle fungera felaktigt och/eller om ett kommunikationsfel skulle inträffa, så kommer kasinot inte att vara ansvarigt inför dig, i enlighet med avdelning 12.1 nedan. Som ett resultat av sådan funktionsstörning reserverar sig kasinot rätten att ogiltigförklara alla obekräftade satsningar.


 

ANSVARSBEGRÄNSNING

 

12.1 DIGIMEDIA, DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, AGENTER, REPRESENTANTER, LEVERANTÖRER AV NÄTVERKSTJÄNSTER, PARTNERS ELLER ANSTÄLLDA, SKALL ALDRIG VARA ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART VAD GÄLLER EVENTUELLA KOSTNADER ELLER SKADESTÅND SOM UPPSTÅR ANTINGEN DIREKT ELLER INDIREKT VID DIN ANVÄNDNING AV NÅGOT KASINO, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL: FAKTISKT, TILLFÄLLIGT, FÖLJD-, AVSKRÄCKANDE, BESTRAFFANDE, BRISTANDE PÅLITLIGHETS- ELLER SPECIALSKADESTÅND ("ACTUAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, PUNITIVE, RELIANCE OR SPECIAL DAMAGES"), ELLER FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER AV INKOMST, VINST, ANVÄNDNING, DATA, GOODWILL ELLER AFFÄRSMÖJLIGHETER AV VILKET SLAG DET ÄN MÅ VARA, SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT ORSAKAT AV NÅGON AKTIVITET ELLER KRAV SOM ÄR RELATERAT TILL DESSA TERMER OCH VILLKOR, ELLER TILL ANVÄNDNINGEN AV NÅGOT KASINO (ÄVEN OM DIGIMEDIA HAR FÅTT INFORMATION OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR). DENNA BEGRÄNSNING AV ANSVAR GÄLLER LIKALEDES FÖR ALLA TREDJE PARTER SOM DIGIMEDIA INGÅR BINDANDE AVTAL MED FÖR ATT MARKNADSFÖRA, VISA OCH/ELLER DISTRIBUERA KASINONA (ELLER NÅGOT ANNAT HÄRLETT FRÅN DEM), OCH SÅDANA TREDJE PARTER SKALL INTE VARA SKADESTÅNDSANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON TREDJE PART PÅ NÅGON AV DE SKADESTÅNDSGRUNDER SOM ANGES OVAN.
12.2 DESSA BEGRÄNSNINGAR SKALL GÄLLA OAKTAT EVENTUELLT FEL I EN BEGRÄNSAD GOTTGÖRELSE ("FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY LIMITED REMEDY"). BEGRÄNSNINGEN SKA GÄLLA I DEN MÅN SOM LAGEN TILLÅTER. DIGIMEDIA HELA SKADESTÅNDSSKYLDIGHET PÅ NÅGON GRUND, VARE SIG KONTRAKTUELL SKADESTÅNDSSKYLDIHET, UTOMOBLIGATORISK SKADESTÅNDSSKYLDIGHET, STRIKT SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER ANNAN SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ("CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE") FÖRUTOM DET FALL SÅ FÖRBJUDES I LAG, SKALL INTE ÖVERSKRIDA ETTHUNDRA (US$100,00) US-DOLLAR.
12.3 UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL DIGIMEDIA, DESS MODERBOLAG, DOTTERBOLAG, AGENTER, LEVERANTÖRER AV NÄTVERKSTJÄNSTER, PARTNERS, REPRESENTANTER ELLER ANSTÄLLDA, HÅLLAS ANSVARIGA FÖR KASINONAS EVENTUELLA FÖRSENINGAR ELLER PRESTANDABRISTER VILKA DIREKT ELLER INDIREKT ÄR RESULTATET AV NATURKATASTROFER, KRAFTER ELLER ORSAKER UTANFÖR RIMLIG KONTROLL, INKLUSIVE OCH INTE BEGRÄNSAT TILL: INTERNET-FEL, FEL PÅ DATORUTRUSTNING, FEL PÅ TELEKOMMUNIKATIONSUTRUSTNING, FEL PÅ ELFÖRSÖRJNINGEN, FACKLIGA TVISTER, PERSONAL-ELLER MATERIALBRIST, BRAND, ÖVERSVÄMNING, EXPLOSIONER, TERRORISTATTACKER, KRIG ELLER ANNAN FORCE MAJEURE.


 

SKADELÖSHET

 

13.1 Du går med på att hålla oss skadelösa, försvara oss och hålla oss fria från och mot krav på alla slags kostnader, utgifter, ansvar och skadestånd (oavsett om dessa är direkta, indirekta, speciella, följd-, avskräckande eller bestraffande "direct, indirect, special, consequential, exemplary or punitive"), som uppstår till följd av din användning av, och deltagande i, något av våra kasinon. Exempel på sådan användning och sådant deltagande kan vara (listan är ej uttömmande) att:
13.1.1 besöka, använda eller återanvända ett kasino;
13.1.2 använda eller återanvända material som erhållits från något kasino;
13.1.3 gå in i, använda eller återanvända ett kasino eller en proxyserver;
13.1.4 möjliggöra eller göra en insättning på ditt konto i ett kasino;
13.1.5 satsa eller spela i ett kasino (inklusive att delta i de gratisspel som finns tillgängliga i kasinot eller på hemsidan);
13.1.6 acceptera och använda alla vinster eller priser från ett kasino, eller
13.1.7 använda eller återanvända kasinomjukvaran, oavsett om den laddas ner från hemsidan eller på något annat sätt, genom något annat media.


 

LÖPTID OCH UPPSÄGNING/div>

 

14.1 Detta avtal skall träda i kraft gälla omedelbart efter att du har kryssat för rutan "I Accept the Terms and Conditions" som ett steg i registreringsprocessen. Det skall fortsätta att gälla såvida inte, och tills, det sägs upp i enlighet med dessa termer och villkor.
14.2 Vi kan säga upp detta avtal och ditt konto (inklusive ditt användarnamn och lösenord) omedelbart och utan meddelande:
14.2.1 om vi av någon anledning bestämmer oss för att lägga ner något av eller alla kasinona;
14.2.2 om vi tror att du har brutit mot något av villkoren i detta avtal;
14.2.3 om din användning av kasinona på något sätt har varit olämplig eller bryter mot andan i detta avtal; eller
14.2.4 av någon annan orsak enligt vårt eget gottfinnande. Utöver vad som anges i denna avdelning 14.2 eller på annan plats i detta avtal, så kommer vid uppsägning av detta avtal alla pengar på ditt konto att returneras till dig inom rimlig tid efter begäran från dig. Dock kan vi alltid dra av eventuella belopp som du är skyldig oss.
14.3 Du kan när som helst säga upp detta avtal och ditt konto (inklusive ditt användarnamn och lösenord) genom att skicka ett e-postmeddelande till lämplig kontaktperson i vart och ett av våra kasinon (t.ex. kundsupport@allslotscasino.com). Uppsägningen kommer att träda i kraft när vi avslutar ditt konto (inklusive användarnamn och lösenord), vilket skall göras inom sju (7) kalenderdagar efter mottagandet av ditt e-postmeddelande på våra servrar. Under denna interimsperiod, från den tidpunkt då du skickade ditt e-postmeddelande och till vårt avslut av ditt konto, skall du kvarstå som ansvarig för all aktivitet på ditt konto.
14.4 Vid uppsägning av detta avtal måste du sluta använda kasinona, betala allt du är skyldig oss, samt ta bort kasinomjukvaran från din datorutrustning och förstöra all relaterad dokumentation som du har i din besittning, i ditt förvar, i din makt eller i din kontroll.
14.5 Respektive parts rätt att säga upp detta avtal under innevarande avdelning 14, skall inte påverka parternas övriga rättigheter eller rättsmedel, för den aktuella överträdelsen (i den mån en sådan har förekommit) eller för någon annan överträdelse.
14.6 Vid uppsägning av detta avtal, oavsett anledning, förutom vad som annars anges i detta avtal, med förbehåll för eventuella rättigheter eller skyldigheter som har tillkommit före uppsägningen, skall ingendera parten ha några ytterligare skyldigheter gentemot den andra parten i detta avtal.


 

ALLMÄNNA VILLKOR

 

15.1 Dessa användarvillkor är reglerade av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Malta och du åtar dig att oåterkalleligen underställa dig den exklusiva behörigheten för domstolar i Malta att lösa eventuella tvister (inklusive anspråk för kvittning och motkrav) som kan uppstå i samband med skapandet, giltigheten, effekt, tolkning eller prestanda, eller rättsförhållandena som fastställts av eller på annat sätt som uppstår i samband med dessa användarvillkor.
15.2 Om någon del av dessa termer och villkor befinns vara ogiltig och icke verkställbar så kommer detta inte att påverka giltigheten av de återstående stadgarna, vilka skall kvarstå giltiga och verkställbar i enlighet med sin lydelse. Om vi avstår från att insistera på eller genomdriva en strikt tolkning av någon stadga häri skall detta inte betraktas som ett upphävande av någon stadga eller rättighet. Inte heller skall samverkan mellan parterna eller standardmässiga branschbeteenden ändra någon av stadgarna i dessa termer och villkor. Du accepterar att du och DIGIMEDIA är oberoende kontraktsparter, och ingenting häri skall betraktas som att ett partnerskap, en joint venture, en agentur eller ett anställningsförhållande har skapats mellan oss. Vi förbehåller oss rätten att överföra våra rättigheter och skyldigheter under dessa termer och villkor till valfri part och när som helst och utan meddelande till dig, men du kan inte under några omständigheter överlåta dina rättigheter och skyldigheter till någon annan. Ingenting i detta avtal skall tolkas som att du tilldelas något som helst säkerhetsintresse i företagets tillgångar, inklusive för undvikande av tvivel, för de belopp som har krediterats ditt konto. Dessa termer och villkor utgör hela avtalet mellan oss vad gäller din användning av hemsidan och/eller kasinot, och det åsidosätter alla tidigare utfästelser, diskussioner, åtaganden, kommunikationer eller reklam med avseende därpå. Du kan inte på något sätt ändra i dessa termer och villkor utan att ändringen föregåtts av vårt uttryckliga skriftliga medgivande. I den händelse att det föreligger språkliga olikheter i innebörden av de översatta versionerna av detta avtal, skall den engelska versionen gälla.

Totala jackpottar

Live Casino

Vinnare